Informačné dni na Slovensku

V máji 2023 realizoval hlavný príjemca ďalšie informačné dni o problematike svetelného znečistenia. V rámci implementácie projektu Karpatská hviezdna dráha bolo stanovené informovať o projekte, svetelnom znečistení a jeho dopadoch na životné prostredie verejnosť vo všetkých okresoch Prešovského samosprávneho kraja. Využili aktivity Noci múzeí a Pochodu vďaky v okresoch: Bardejov, Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Snina. Celkove pre 154 účastníkov. Stručný prehľad je v nasledujúcej tabuľke a pripájame aj fotogalériu.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

II. seminár projektu CSW

Maďarský partner projektu Karpatská hviezdna dráha, spoločnosť pre ochranu prírody Rónaőrző, zorganizoval v termíne 2. – 3. októbra 2022 seminár pod názvom „Nočná obloha ako súčasť prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu“.

Seminár sa konal v Repašskej Hute neďaleko Miškolca, v Národnom parku Bükk. Popoludnie prvého dňa seminára bolo venované workshopu o meraní a spracovaní dát svetelného smogu, ktorý viedol prof. Zoltán Kolláth, ktorý pôsobí na Katolíckej univerzite Karola Esztreházyho v Egeri a dlhodobo sa venuje analýze a interpretácii dát v oblasti svetelného znečistenia.

Večerný program prvého dňa bol vyplnený prehliadkou hvezdárne patriacej pod Národný park Bükk, ktorá sa nachádza nad obcou Repašská Huta. Moderne zariadená hvezdáreň je zameraná na popularizačnú činnosť a od svojho otvorenia v marci 2022 ju navštívilo vyše 40 tis. návštevníkov.

Počas druhého dňa seminára odzneli príspevky o momentálnom stave implementácie projektu CSW, o zamýšľanom vydaní osvetľovacej príručky pre obce v slovenskom jazyku a o NP Poloniny. Pokračovalo sa príspevkom o hviezdnej oblohe ako časti kultúrneho dedičstva, konkrétne o zmienkach o dianí na oblohe v kultúre pastierov žijúcich v oblasti pláne Hortobágy. Vplyv nočného neba na kvalitu života regióne Bükk bol poslednou témou seminára, ktorý bol ukončený diskusiou a obedom.

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

KOLOFOTA 2022

o meraní svetelného znečistenia a analýze dát

10. – 11. 6. 2022

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom ako vedúci partner projektu Karpatská hviezdna dráha Vás zorganizovala odborný seminár Kolofota, ktorý sa uskutočnil ako prvý zo štyroch plánovaných seminárov v rámci tohto cezhraničného projektu programu ENI HUSKROUA.

V súlade so zameraním projektu bolo hlavnou témou Svetelné znečistenie, jeho meranie, spracovanie a analýza dát. Vzhľadom na to, že ukrajinský partneri sa nemohli zúčastniť prezenčne, bol vysielaný online prenos na platforme, ktorú poskytla Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Kontrolný deň u partnera B1

V dňoch 20.6.2022 a 21.06.2022 uskutočnil  vedúci partner pracovnú cestu na Ukrajinu do Užhorodu  za účelom kontroly plnenia projektu u ukrajinského  partnera B1 Užhorodská Národná univerzita. Kontrolného dňa sa  zúčastnili:

– zo strany LB : RNDr.Igor Kudzej,CSc., koordinátor LB projektu CSW

– zo strany B1:  Oleksandr Reity,  Ivan Kalynych, Natalya Kablak – on line

Prítomnosť koordinátora vedúceho partnera využili a prišli na konzultáciu:

za B2: Vasyl Perig, Olena Karmishkina, Stehura Olha

za B4: Inna Kvakovska, Andrej Soyma

F:\00 CSW PROJECT\15. PS_ CD\05 Control day 2\CD2_UA_2.jpg

Pokračovať v čítaní
Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Kontrolný deň u partnera B3

29.03.2022 uskutočnil vedúci partner pracovnú cestu do Maďarska za účelom kontroly plnenia projektu u maďarského partnera Rónaőrző Society for Nature Protection. Kontrolného dňa sa zúčastnili:

 • zo strany LB : RNDr.Igor Kudzej,CSc., koordinátor LB projektu CSW
  Mgr.Róbert Adam, koordinátor projektu CSW
 • zo strany B3: István Gyarmathy, koordinátor B3 projektu CSW
  V priebehu kontroly bolo zistené:
  • Realizácia činností partnera B3 pokračujú v súlade s časovým harmonogramom projektu
  • Zakúpené prístroje (investičné aj neinvestičné) sú v súlade s projektom a sú využívané na plnenie úloh projektu
  • Visibility – projekt je propagovaný na stránke Rónaőrző Society for Nature Protection, všetky predmety zakúpené y projektu sú riadne označené logom programu a projektu
  • Je vedená prehľadná účtovná evidencia finančných transakcií spojených s projektom

Bol dohodnutý termín Odborného semináru u partnera LB ( jún 2022 na AO) a prerokovaná pracovná náplň seminára.
V priebehu Kontrolného dňa bola uskutočnená návšteva nového observatória v Bükk Národnom parku ( Bükki Nemzeti Park) – Bükki Csillagda, kde sa zoznámili s procesom merania svetelného znečistenia.

V Humennom 31.03.2022 Igor Kudzej

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Tlačová správa

Vihorlatská hvezdáreň ako hlavný prijímateľ projektu Karpatská hviezdna dráha poskytla médiám tlačovú správu realizácii projektu spolu so stručnou informáciou o tematike svetelného znečistenia. Tlačová agentúra Slovenskej republiky správu upravila a zverejnila dňa 8. februára 2022. Pôvodná verzia textu je k dispozícii tu.

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Úvodná konferencia

30. septembrа až 2. októbra sa uskutočnila úvodná konferencia projektu „Karpatská hviezdna cesta“ (HUSKROUA/1901/6.1/0044) v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko -Ukrajina ENI 2014-2020.

Konferenciu zorganizovala nezisková organizácia Príjemca 2 – „Inštitút rozvoja karpatského regiónu“. Prvá časť konferencie sa konala v sále Akademickej rady Užhorodskej národnej univerzity. Terénna časť konferencie sa konala v horskom turistickom útulku „Yavirnyk“, Velyky Berezny.

Program konferencie

Pokračovať v čítaní
Publikované v Aktivity | Komentáre vypnuté na Úvodná konferencia

Čo je svetelné znečistenie?

Väčšina z nás pozná znečistenie ovzdušia, vody a pôdy, ale vedeli ste, že aj svetlo môže byť znečisťujúcou látkou?

Nevhodné alebo nadmerné používanie umelého svetla, môže mať vážne environmentálne dôsledky pre ľudí, voľne žijúce živočíchy a našu klímu. Zložky svetelného znečistenia zahŕňajú:

 • Oslnenie – nadmerný jas, ktorý spôsobuje zrakové nepohodlie
 • Jas oblohy – zosvetlenie nočnej oblohy nad obývanými oblasťami
 • Svetelný presah – svetlo padajúce tam, kde nie je určené alebo potrebné
 • Rušenie – jasné, mätúce a nadmerné zoskupenia svetelných zdrojov

Svetelné znečistenie je vedľajším účinkom priemyselnej civilizácie. Jeho zdroje zahŕňajú vonkajšie a vnútorné osvetlenie budov, reklamu, komerčné nehnuteľnosti, kancelárie, továrne, pouličné svetlá a osvetlené športoviská.

Faktom je, že mnoho vonkajšieho osvetlenia používaného v noci je neefektívne, príliš jasné, zle zacielené, nesprávne chránené a v mnohých prípadoch úplne zbytočné. Toto svetlo a elektrina použitá na jeho vytvorenie sa plytvá tým, že sa vyhodí do neba, namiesto toho, aby sa sústredili na skutočné objekty a oblasti, ktoré ľudia chcú osvetliť.

Publikované v Svetelné znečistenie | Komentáre vypnuté na Čo je svetelné znečistenie?

Informačné pavilóny

Ako infraštruktúra projektu budú vybudované dve podobné informačné pavilóny. Budú postavené s rovnakým technickým konceptom. Jediný rozdiel je priemer hlavnej kupoly. Na Slovensku to bude 12 m, na Ukrajine 9m. Nosná konštrukcia budovy je navrhnutá ako hemisféra s kruhovým pôdorysom. Je vyrobená z borovicového lepeného dreva. V interiéri kupoly bude inštalovaný nábytok (12 stolov, 50 stoličiek, 2 regále), prezentačná a informačná technika (počítač, dataprojektor, audio systém, projektívna obrazovka). Okrem kupoly bude druhou časťou pavilónu zázemie: sanitárne zariadenie, distribúcia vody, studňa, žumpa, kanalizácia, spevnené plochy a oplotenie, terasa. Predtým plánovaný tretí pavilón bol nahradený veľkou rekonštrukciou v existujúcej budove Užhorodskej národnej univerzity. Príjemca 1 vybuduje svoje informačné centrum týmto spôsobom – vhodnejšie pre centrum mesta. Na maďarskej strane nie je potrebná žiadna infraštrukturálna zložka. Dom prírody tam už slúži ako informačné centrum.

Publikované v Infraštruktúra | Komentáre vypnuté na Informačné pavilóny

1. projektové stretnutie

Prvé pracovné stretnutie projektu sa uskutočnilo na podnet vedúceho prijímateľa v zariadení Vihorlatskej hvezdárne na Kolonickom sedle. Osobne sa ho zúčastnili zástupcovia troch prijímateľov: Vihorlat Observatory, Institute of Development of Carpathian Region a Uzhhorod National University. Zástupcovia zvyšných dvoch prijímateľov boli prítomný online na platforme zoom.

Hlavné témy rokovania:

1. Fyzické odovzdanie podpísanej projektovej zmluvy a partnerských zmlúv ukrajinským prijímateľom.

2. Plán projektových aktivít na najbližšie 3 mesiace. Za hlavnú aktivitu bola označená úvodná konferencia projektu. Bola predbežne určená lokalita konania. Stredisko Javornik v Užanskom národnom parku. Termín koniec septembra 2021.

3. Ako črtajúci sa problém bol identifikovaný systém financovania na Užhorodskej univerzite. Podľa platnej právnej úpravy na strane ukrajinského prijímateľa môže proces verejného obstarávania začať až po prevode zodpovedajúcej sumy finančných prostriedkov na účet organizácie. Na druhej strane podľa pravidiel programu je druhý prevod finančných prostriedkov na účet prijímateľov podmienený ukončením verejného obstarávania hlavných infraštruktúrnych prác. Bolo dohodnuté, že riešenie sa bude hľadať na základe konzultácie s ekonomickým oddelením Užhorodskej univerzity. Termín 14.7.2021.

4. U prijímateľa č. 4 (Uzhansky National Nature Park) môžu nastať zmeny v projektovom tíme súvisiace so zmenami v pracovno-právnych vzťahoch v organizácii.

Publikované v Aktivity | Komentáre vypnuté na 1. projektové stretnutie