Program záverečnej konferencie projektu

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Projektové stretnutie v Kisgyőri

Posledné projektové stretnutie sa uskutočnilo v obci Kisgyőr za účasti členov hlavného partnera a partnera B3. Hlavnou témou bolo stanovenie krokov k naplneniu správnych hodnôt pre všetky indikátory projektu.

Závery stretnutia sa týkajú predovšetkým prípravy formulára k monitorovaniu environmentálnej ochrany, mapových výstupov k rozsahu svetelného znečistenia a tematického obsahu máp. Výsledky z meraní svetelného znečistenia budú zaznamenávané do protokolu, ktorý vypracuje hlavný partner projektu.

Program stretnutia:

Zápis zo stretnutia

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Info dni v Maďarsku

Do dnešného dňa zorganizoval náš maďarský partner 7 podujatí.

Konali sa väčšinou v kultúrnych domoch alebo školách. Programy sme zverejnili na internete a plagátoch. Hovorili sme o projekte, o svetelnom znečistení, ako mu predchádzať a o výhodách parkov tmavej oblohy. Doručili sme leták projektu.
Podujatia:
2022.
06.25. Répáshuta
10.07. Répáshuta
10.13. Bükkszentkereszt
11.30. Kisgyőr
2023.
04.29. Bükkzsérc
06.13. Mályinka
06.14. Miskolc

Pokračovať v čítaní
Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Kontrolné dni na Ukrajine

18.02.2023

11.04.2023

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Informačné dni na Ukraine

Uskutočnili sa prvé 4 informačné dni na Ukrajine

19.5.2023

23.05.2023

24.05.2023

25.05.2023

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Informačné dni na Slovensku

V máji 2023 realizoval hlavný príjemca ďalšie informačné dni o problematike svetelného znečistenia. V rámci implementácie projektu Karpatská hviezdna dráha bolo stanovené informovať o projekte, svetelnom znečistení a jeho dopadoch na životné prostredie verejnosť vo všetkých okresoch Prešovského samosprávneho kraja. Využili aktivity Noci múzeí a Pochodu vďaky v okresoch: Bardejov, Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Snina. Celkove pre 154 účastníkov. Stručný prehľad je v nasledujúcej tabuľke a pripájame aj fotogalériu.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

II. seminár projektu CSW

Maďarský partner projektu Karpatská hviezdna dráha, spoločnosť pre ochranu prírody Rónaőrző, zorganizoval v termíne 2. – 3. októbra 2022 seminár pod názvom „Nočná obloha ako súčasť prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu“.

Seminár sa konal v Repašskej Hute neďaleko Miškolca, v Národnom parku Bükk. Popoludnie prvého dňa seminára bolo venované workshopu o meraní a spracovaní dát svetelného smogu, ktorý viedol prof. Zoltán Kolláth, ktorý pôsobí na Katolíckej univerzite Karola Esztreházyho v Egeri a dlhodobo sa venuje analýze a interpretácii dát v oblasti svetelného znečistenia.

Večerný program prvého dňa bol vyplnený prehliadkou hvezdárne patriacej pod Národný park Bükk, ktorá sa nachádza nad obcou Repašská Huta. Moderne zariadená hvezdáreň je zameraná na popularizačnú činnosť a od svojho otvorenia v marci 2022 ju navštívilo vyše 40 tis. návštevníkov.

Počas druhého dňa seminára odzneli príspevky o momentálnom stave implementácie projektu CSW, o zamýšľanom vydaní osvetľovacej príručky pre obce v slovenskom jazyku a o NP Poloniny. Pokračovalo sa príspevkom o hviezdnej oblohe ako časti kultúrneho dedičstva, konkrétne o zmienkach o dianí na oblohe v kultúre pastierov žijúcich v oblasti pláne Hortobágy. Vplyv nočného neba na kvalitu života regióne Bükk bol poslednou témou seminára, ktorý bol ukončený diskusiou a obedom.

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

KOLOFOTA 2022

o meraní svetelného znečistenia a analýze dát

10. – 11. 6. 2022

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom ako vedúci partner projektu Karpatská hviezdna dráha Vás zorganizovala odborný seminár Kolofota, ktorý sa uskutočnil ako prvý zo štyroch plánovaných seminárov v rámci tohto cezhraničného projektu programu ENI HUSKROUA.

V súlade so zameraním projektu bolo hlavnou témou Svetelné znečistenie, jeho meranie, spracovanie a analýza dát. Vzhľadom na to, že ukrajinský partneri sa nemohli zúčastniť prezenčne, bol vysielaný online prenos na platforme, ktorú poskytla Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Kontrolný deň u partnera B1

V dňoch 20.6.2022 a 21.06.2022 uskutočnil  vedúci partner pracovnú cestu na Ukrajinu do Užhorodu  za účelom kontroly plnenia projektu u ukrajinského  partnera B1 Užhorodská Národná univerzita. Kontrolného dňa sa  zúčastnili:

– zo strany LB : RNDr.Igor Kudzej,CSc., koordinátor LB projektu CSW

– zo strany B1:  Oleksandr Reity,  Ivan Kalynych, Natalya Kablak – on line

Prítomnosť koordinátora vedúceho partnera využili a prišli na konzultáciu:

za B2: Vasyl Perig, Olena Karmishkina, Stehura Olha

za B4: Inna Kvakovska, Andrej Soyma

F:\00 CSW PROJECT\15. PS_ CD\05 Control day 2\CD2_UA_2.jpg

Pokračovať v čítaní
Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Kontrolný deň u partnera B3

29.03.2022 uskutočnil vedúci partner pracovnú cestu do Maďarska za účelom kontroly plnenia projektu u maďarského partnera Rónaőrző Society for Nature Protection. Kontrolného dňa sa zúčastnili:

 • zo strany LB : RNDr.Igor Kudzej,CSc., koordinátor LB projektu CSW
  Mgr.Róbert Adam, koordinátor projektu CSW
 • zo strany B3: István Gyarmathy, koordinátor B3 projektu CSW
  V priebehu kontroly bolo zistené:
  • Realizácia činností partnera B3 pokračujú v súlade s časovým harmonogramom projektu
  • Zakúpené prístroje (investičné aj neinvestičné) sú v súlade s projektom a sú využívané na plnenie úloh projektu
  • Visibility – projekt je propagovaný na stránke Rónaőrző Society for Nature Protection, všetky predmety zakúpené y projektu sú riadne označené logom programu a projektu
  • Je vedená prehľadná účtovná evidencia finančných transakcií spojených s projektom

Bol dohodnutý termín Odborného semináru u partnera LB ( jún 2022 na AO) a prerokovaná pracovná náplň seminára.
V priebehu Kontrolného dňa bola uskutočnená návšteva nového observatória v Bükk Národnom parku ( Bükki Nemzeti Park) – Bükki Csillagda, kde sa zoznámili s procesom merania svetelného znečistenia.

V Humennom 31.03.2022 Igor Kudzej

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár