Vyhodnotenie projektu Karpatské Nebo

Tlačiť

 Výstupov projektu je veľa, preto ich treba kategorizovať: 

 Materiálne výstupy projektu

1. Investície do infraštruktúry:

 • Planetárium na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle
 • 6 sád moderných prístrojov pre astronomické pozorovania
 • Rekonštrukcia podkrovia budovy školy na didaktické zázemie školskej astronomickej pozorovateľne v Lýceum v Lesku.
 • Turistický náučný chodník k observatóriu na hore Lubomir.
 • Technické a projektové dokumentácie - v Snine, Jasle a v Kolonici.

 

2. Projektové publikácie:

 • Stratégiu rozvoja produktov cestovného ruchu založených na astronómii
 • 10 koncepcií konkrétnych produktov astroturistiky
 • Príručka „Astronomické investície“ pre investorov astronomických objektov a ich vybavenia
 • Príručka pre vykonávanie astronomických pozorovaní / Manuál vedúceho astronomického krúžku
 • Príručka „Astronomiczny biznes“ pre firmy so záujmom o zavedenie astroturistickej ponuky
 • Mapa oblohy a regiónu vyznačenými astronomickými pozorovateľňami, turistickými informáciami, informáciami o partneroch
 • Zoznam tmavých miest v regióne vhodných pre astronomické pozorovania - elektronická publikácia
 • Astronomický poľsko - slovenský slovník - elektronická publikácia.

 

3. Prezentácie, tematické filmy pre astronomické vzdelávanie

 • Demonštračné programy pre planetárium
 • Tematické multimediálne prezentácie.

 

4. Propagačné materiály - letáky, brožúry, tabule, pohľadnice a pod.

 

5. Internetová stránka - www.astrokarpaty.net

 

Nemateriálne výstupy projektu

Perspektívne možno najdôležitejší produkt projektu.

1. Zásluhou pracovných stretnutí a konferencií sa nielenže upevnili väzby medzi jednotlivými partnermi projektu, ale sieť spolupráce sa rozšírila a neustále rozširuje na ďalšie organizácie aj jednotlivých expertov.

Štatistika projektových stretnutí:

       Počet projektových akcií  – 14

       Počet účastníkov akcií – okolo 400 osôb (+ školská mládež PP2, PP5, PP6)

       Okolo 60 žiakov,  340 dospelých, 150 žien , 250 mužov

       Účastníci z okolo 70 miest zo 6 krajín (z Poľska - 240 osôb, zo Slovenska - 130 osôb, ďalej z Česka, Ukrajiny, Ruska a Maďarska)

 

2. Na báze spolupráce v Karpatskom nebi už vznikajú ďalšie projekty, aj také čo s astronómiou priamo nesúvisia.

Príkladom môže byť Park tmavej oblohy Poloniny. Problematika ochrany pred svetelným znečistením sa spomína už v projektovej žiadosti. Počas realizácie projektu však nadobudla také rozmery, že v povedomí niektorých ľudí pojem Karpatské nebo splýva s Parkom tmavej oblohy Poloniny. Slovenská astronomická spoločnosť – sekcia ochrany pred svetelným znečistením umne využila príležitosť a na platforme tretej projektovej konferencie zhromaždila všetky zainteresované inštitúcie. Tie potom 3. decembra 2010 slávnostne deklarovali záujem chrániť prírodnú oblohu nad územím Parku tmavej oblohy Poloniny. Aktivity od tých čias neutíchajú. Na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle napríklad funguje kontinuálne meranie jasu nočnej oblohy a pred nedávnom bolo otvorené informačné centrum Parku tmavej oblohy Poloniny. Jeho návšteva je povinnou súčasťou programu každej exkurzie.

Podnikli sa už aj kroky k vytvoreniu podobného parku na poľskej strane a v budúcnosti na strane ukrajinskej – tak, aby bola nočná obloha chránená na celom území Biosférickej rezervácie "Východné Karpaty".

Možno ešte spomenúť už schválený projekt  „Karpatské centrá edukačných aktivít”, rôzne poľsko-slovenské mikroprojekty, projekty slovenských partnerov s Ukrajinou a pod.

 

3. Propagácia astronómie a vplyv projektu na rozvoj regiónu

Za účelom propagácie nových turistických produktov zorganizovali  PP3 i PP7 dva krát study tour pre médiá, firmy podnikajúce v oblasti turizmu a zúčastnili sa na výstavách cestovného ruchuv Bratislave a v Katowiciach.

Vďaka propagačným akciám sa množstvo osôb dozvedelo o astronomických atrakciách regiónu, ale tiež o iných jeho zaujímavostiach. Čoraz viac turistov navštevuje naše observatóriá a pri tej príležitosti spoznáva región východnej časti poľsko - slovenského pohraničia. Stále viac turistických firiem má záujem samostatne pripraviť astroturistické produkty alebo využiť produkty ponúkané partnermi projektu.

 

Štatitika propagácie:

 • Počet propagačných akcií  – 4
 • Počet účastníkov akcií – okolo 70 osôb
 • Vyše 100 informácií o projekte v médiách: TV, rozhlas, noviny, internet (PL, SK, ČR, SL)
 • Okolo 150 linkov vo vyhľadávači Google na informácie o projekte
 • Počet veľkých stretnutí s podnikateľmi v cestovnom ruchu - 3 (pre okolo 100 osôb)
 • Počet iných akcií, na ktorých sa propagoval projekt - okolo 10

 

Veríme, že všetky aktivity projektu, tak materiálne ako aj nemateriálne, budú služiť rozvoju astronómie a astroturistiky v našom regióne a sústavnému rozširovaniu poľsko - slovenskej spolupráce, ako aj rozvoju spolupráce astronómov z celého sveta.

 

Navigácia: Úvod >> Projekt KN >> Správy z realizácie projektu >> Vyhodnotenie projektu Karpatské Nebo

                        banner2_sk_rev                   logo_bottom                     banner1a_sk