O meraní jasu oblohy

Implementácia projektu Karpatská hviezdna dráha skončila. Budeme postupne zverejňovať výsledky z meraní jasu oblohy a vplyvy svetelného znečistenia naň. Zo skúseností maďarského partnera a z prednášok Dr. Zoltána Kollátha vieme, že samotné meranie pomocou SQM prístroja nevypovedá veľa.

Obr. 1. Snímky z noci 10/11-01-2024. Nikon Z5, exp. 8s, clona 2.8, ISO 12800, white balance 3800K. Snímané na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle večer o 21:34 UT (vľavo) a ráno 01:21 (vpravo). Bez akéhokoľvek ďalšieho spracovania.

Problém ilustruje Obr.1. Príchod intenzívneho zeleného airglow úplne zmenil podmienky počas jednej noci.

Skúsili sme identifikovať zdroje umelého svetla v okolí observatória. Počas jasnej noci to nie je zreteľné. Svetlo z umelého osvetlenia úspešne uniká do vesmíru a v atmosfére sa rozptyľuje len jeho malá časť (našťastie). Na obr. 2 sa dajú identifikovať len zdroje ako Stakčín a Snina a tiež výrazne krátkovlnný Užhorod.

Obr. 2. Panoramatické pohľady z Astronomického observatória na Kolonickom sedle v noci 10/11-01-2024. Hore je situácia večer, dole ráno po nástupe airglow udalosti. Expozícia 8s, clona 2.8, ISO 12800, white balance 3800K.
Obr. 3. Panoráma zložená z obrázkov s expozíciou 8s, clonou 2.8, ISO 6400, white balance 3800K. 31-01-2024 pred polnocou, teda pred vypnutím verejného osvetlenia v Kolonici.

Lepšie sa dajú identifikovať umelé zdroje pri zamračenej oblohe tak, ako na Obr 3. Od rovnorodej vrstvy nízkej oblačnosti sa odrážajú len bližšie zdroje. Čím je zdroj bližšie, tým vo väčšej výške nad obzorom vidíme „svetelnú čapicu“. Tak sa dajú ľahko identifikovať Snina, Stakčín, Ulič svietiace prevažne v dlhovlnnejšej oblasti. Krátkovlnný, modrý zdroj je na hraničnom prechode v Ubli. Úplne najhorší zdroj svetelného znečistenia je samotná obec Kolonica, ktorá tak slúži a príklad zlej rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Publikované v Aktivity, Svetelné znečistenie | Vložiť komentár

Záverečná konferencia projektu

Projekt „Karpatská hviezdna dráha“ vošiel do poslednej etapy svojej realizácie. V dňoch 12.10.-13.10.2023 sa uskutočnila záverečná konferencia, na ktorej sa zúčastnili projektoví partneri zo Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, všetci ktorí participovali na realizácii tohto projektu a tí, ktorých téma projektu zaujíma. Celkove sa konferencie zúčastnilo vyše 40 účastníkov a prebiehala v Dome kultúry v Stakčíne a na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Program záverečnej konferencie projektu

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Projektové stretnutie v Kisgyőri

Posledné projektové stretnutie sa uskutočnilo v obci Kisgyőr za účasti členov hlavného partnera a partnera B3. Hlavnou témou bolo stanovenie krokov k naplneniu správnych hodnôt pre všetky indikátory projektu.

Závery stretnutia sa týkajú predovšetkým prípravy formulára k monitorovaniu environmentálnej ochrany, mapových výstupov k rozsahu svetelného znečistenia a tematického obsahu máp. Výsledky z meraní svetelného znečistenia budú zaznamenávané do protokolu, ktorý vypracuje hlavný partner projektu.

Program stretnutia:

Zápis zo stretnutia

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Info dni v Maďarsku

Do dnešného dňa zorganizoval náš maďarský partner 7 podujatí.

Konali sa väčšinou v kultúrnych domoch alebo školách. Programy sme zverejnili na internete a plagátoch. Hovorili sme o projekte, o svetelnom znečistení, ako mu predchádzať a o výhodách parkov tmavej oblohy. Doručili sme leták projektu.
Podujatia:
2022.
06.25. Répáshuta
10.07. Répáshuta
10.13. Bükkszentkereszt
11.30. Kisgyőr
2023.
04.29. Bükkzsérc
06.13. Mályinka
06.14. Miskolc

Pokračovať v čítaní
Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Kontrolné dni na Ukrajine

18.02.2023

11.04.2023

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Informačné dni na Ukraine

Uskutočnili sa prvé 4 informačné dni na Ukrajine

19.5.2023

23.05.2023

24.05.2023

25.05.2023

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Informačné dni na Slovensku

V máji 2023 realizoval hlavný príjemca ďalšie informačné dni o problematike svetelného znečistenia. V rámci implementácie projektu Karpatská hviezdna dráha bolo stanovené informovať o projekte, svetelnom znečistení a jeho dopadoch na životné prostredie verejnosť vo všetkých okresoch Prešovského samosprávneho kraja. Využili aktivity Noci múzeí a Pochodu vďaky v okresoch: Bardejov, Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Snina. Celkove pre 154 účastníkov. Stručný prehľad je v nasledujúcej tabuľke a pripájame aj fotogalériu.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

II. seminár projektu CSW

Maďarský partner projektu Karpatská hviezdna dráha, spoločnosť pre ochranu prírody Rónaőrző, zorganizoval v termíne 2. – 3. októbra 2022 seminár pod názvom „Nočná obloha ako súčasť prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu“.

Seminár sa konal v Repašskej Hute neďaleko Miškolca, v Národnom parku Bükk. Popoludnie prvého dňa seminára bolo venované workshopu o meraní a spracovaní dát svetelného smogu, ktorý viedol prof. Zoltán Kolláth, ktorý pôsobí na Katolíckej univerzite Karola Esztreházyho v Egeri a dlhodobo sa venuje analýze a interpretácii dát v oblasti svetelného znečistenia.

Večerný program prvého dňa bol vyplnený prehliadkou hvezdárne patriacej pod Národný park Bükk, ktorá sa nachádza nad obcou Repašská Huta. Moderne zariadená hvezdáreň je zameraná na popularizačnú činnosť a od svojho otvorenia v marci 2022 ju navštívilo vyše 40 tis. návštevníkov.

Počas druhého dňa seminára odzneli príspevky o momentálnom stave implementácie projektu CSW, o zamýšľanom vydaní osvetľovacej príručky pre obce v slovenskom jazyku a o NP Poloniny. Pokračovalo sa príspevkom o hviezdnej oblohe ako časti kultúrneho dedičstva, konkrétne o zmienkach o dianí na oblohe v kultúre pastierov žijúcich v oblasti pláne Hortobágy. Vplyv nočného neba na kvalitu života regióne Bükk bol poslednou témou seminára, ktorý bol ukončený diskusiou a obedom.

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

KOLOFOTA 2022

o meraní svetelného znečistenia a analýze dát

10. – 11. 6. 2022

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom ako vedúci partner projektu Karpatská hviezdna dráha Vás zorganizovala odborný seminár Kolofota, ktorý sa uskutočnil ako prvý zo štyroch plánovaných seminárov v rámci tohto cezhraničného projektu programu ENI HUSKROUA.

V súlade so zameraním projektu bolo hlavnou témou Svetelné znečistenie, jeho meranie, spracovanie a analýza dát. Vzhľadom na to, že ukrajinský partneri sa nemohli zúčastniť prezenčne, bol vysielaný online prenos na platforme, ktorú poskytla Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Aktivity | Vložiť komentár