Záverečná konferencia projektu

Projekt „Karpatská hviezdna dráha“ vošiel do poslednej etapy svojej realizácie. V dňoch 12.10.-13.10.2023 sa uskutočnila záverečná konferencia, na ktorej sa zúčastnili projektoví partneri zo Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, všetci ktorí participovali na realizácii tohto projektu a tí, ktorých téma projektu zaujíma. Celkove sa konferencie zúčastnilo vyše 40 účastníkov a prebiehala v Dome kultúry v Stakčíne a na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.

Hlavným cieľom projektu je udržať minimálnu úroveň svetelného znečistenia v parkoch tmavej oblohy v troch susediacich krajinách – na Slovensku v parku tmavej oblohy Poloniny, na Ukrajine v v Zakarpatskom parku tmavej oblohy a v Bükki Csillagoségbolt-parku Maďarsku. Medzi hlavné úlohy projektu bolo vytvorenie stacionárnych meracích staníc svetelného znečistenia (LPMS) na územiach jednotlivých parkov s cieľom neustáleho monitoringu úrovne svetelného znečistenia. Uvedené stanice boli inštalované na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle a v katastri obce Runina na Slovensku, v katastri obce Stužica a na observatórii v Derenovke na Ukrajine a v obci Kisgyőr a Repás Huta v Maďarsku. Ich úlohou je systematické meranie úrovne znečistenia oblohy technickým svetlom pomocou špeciálnych meračov (SQM), ktoré sa budú následne vyhodnocovať s cieľom zistenia trendu nárastu v tejto časti Karpát.

Ďalšou dôležitou časťou projektu je vytvorenie na území parkov informačných centier, ktoré budú slúžiť k informovaniu verejnosti o problematike svetelného znečistenia, jeho vplyvu na prírodu, zdravie človeka a tiež aj správanie rastlín a živočíchov. Také centrá boli yybudované na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle na Slovensku, v meste Velikyj Bereznyj a na univerzite v Užhorode na Ukrajine a v obci Kisgyőr v Maďarsku.

Daná téma v súčasnosti veľmi rezonuje v spoločnosti a v novej legislatíve sa už tejto problematike venuje aj Európska únia.

Program konferencie bol hlavne o bilancovaní a prezentácii dosiahnutých výsledkov u jednotlivých partnerov. Obohatením boli aj prednášky pánov T. Slovinského o svetelnom znečistení a jeho vplyvu na kvalitu astrofotagrafie a Heliodora Macka o efektívnom riadení verejného osvetlenia technológiou, ktorá pomáha znižovať svetelný smog v obciach. Prítomných  nepochybne zaujala aj prednáška Zoltána Kolátha o novej metodike získavania dát o svetelnom znečistení a ich spracovaní a vyhodnotení.

Najzaujímavejším bodom konferencie bola prehliadka Výskumno-prezentačného centra Parkov tmavej oblohy v Karpatoch – hlavnej investície projektu partnera zo Slovenska, Vihorlatskej hvezdárne v Humennom a meracej stanice LPMS AO KOLS, ktorá sa nachádza v areáli výskumno-prezentačného centra. Toto výskumno-prezentačné centrum bolo vystavané na Kolonickom sedle v blízkosti Astronomického observatória na Kolonickom sedle. Tak ako je atypická stavba planetária aj tento objekt zostal verný tejto tradícii. Výsledkom viacerých aktivít projektu cezhraničnej spolupráce programu ENI je aj táto stavba, na ktorú Vihorlatská hvezdáreň v Humennom získala viac ako 270.000 EUR. Pozoruhodný objekt pod Vihorlatskými vrchmi bude slúžiť na stretávanie sa záujemcov o problematiku svetelného znečistenia a zdravý životný štýl.

Dvojdňová záverečná konferencia iba potvrdila, že spolupráca s partnermi zo susedných krajín môže priniesť zaujímavé projekty prospešné pre všetkých partnerov .

Tento obsah bol zaradený v Aktivity. Zálohujte si trvalý odkaz.